Požičovňa


VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

T - Fan s.r.o. 
Miletičova 3/a
Bratislava
821 08

( ďalej len prenajímateľ )

Zákazník (ďalej len nájomca) používa športovú výstroj, ktorej prevzatie potvrdil svojím podpisom na príslušnej nájomnej zmluve na zmluvnú dobu.

Podmienkou pre uzatvorenie zmluvy je zloženie istiny ( vratnej zálohy ). Istina musí byť zložená v hotovosti.

Požičovné je splatné v deň zapožičania. Pri prekročení zmluvnej doby sa nájomca zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu požičovného za ním prevzatú výstroj za každý i započatý deň omeškania s vrátením výstroje.

V prípade, že nájomca nevráti zapožičanú športovú výstroj do 10-tich dní od posledného dňa zapožičania, je prenajímateľ oprávnený použiť istinu k úhrade tejto športovej výstroje, zároveň sa táto výstroj stáva majetkom zákazníka.

Pri predčasnom vrátení nevzniká nájomcovi nárok na vrátenie časti požičovného.

Pri strate alebo odcudzení prevzatej športovej výstroje uhradí nájomca jeho cenu vo výške istiny, uvedenej na ním podpísanej nájomnej zmluve pod položkou "vratná záloha".

Prenajímateľ má právo použiť istinu nájomcu na úhradu jemu vzniknutej škody, ako aj na úhradu ďalších pohľadávok mu vzniknutých voči nájomcovi.

Výstroj je nutné vrátiť očistenú.

V prípade záujmu je možné si výstroj pri osobnej návšteve rezervovať. V okamžiku rezervácie je uzavretá nájomná zmluva a nájomca uhradí celú výšku požičovného. Vratnú zálohu zaplatí nájomca v deň zapožičania. Zrušenie rezervácie je možné len pri osobnej návšteve a podlieha storno poplatkom:

- do 7 dní pred dňom zapožičania = storno 0 %

- 0 – 7 dní pred dňom zapožičania = storno 25 % výšky požičovného

- od dňa zapožičania do dňa vrátenia = storno 100 % požičovného

Deň zapožičania sa nezapočítava do ceny požičovného. Za vrátenie výstroje po termíne uvedeného v zmluve, sa počíta každý započatý deň, ako ďalší deň požičovného v základnej sadzbe .

Používaním športovej výstroje ako je lezecká sedačka, feratový set, turistický a horolezecký cepín, mačky, prilby, lavínový vyhľadávač, lavínová sonda, atd.,sa môže pri nesprávnom použití privodiť úraz, alebo smrť !!! Nájomca používa túto výstroj na vlastné riziko a plne sa zaväzuje k zodpovednosti za správne a bezpečné používanie výstroje a pohyb v horskom teréne.

Naše značky

   

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info