Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.horedole.sk (predávajúci), ktorého prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť:

T - Fan s.r.o.

Miletičova 3/a

821 08 Bratislava

IČO: 35689757IČ DPH: SK2020310171registrovaná na Okresný súd Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka č. 10940/B

Číslo účtu pre bezhotovostné úhrady: Všeobecná úverová banka: SK95 0200 0000 0026 0262 0951Telefon: +421 903 890 200e-mail: info@horedole.sk

Miesto na osobné prevzatie tovaru a uplatnenie reklamácie:predajňa HoreDoleOD BODIMEX 1.poschodie

Miletičova 3/a

821 08 Bratislava

Orgán dozoru:Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)Inšpektorát SOI pre Bratislavský krajPrievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

 1. Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (spotrebiteľov resp. kupujúcich).
 2. Za spotrebiteľa, respektíve kupujúceho sa považuje osoba, ktorá na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 3. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 5. Objednávka jeúkon spotrebiteľa v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope.
 6. Cena je celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravného.
 7. Dopravné je cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s tovarom (napr. aj balenie tovaru a príprava na zaslanie tovaru a pod.).
 8. VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky.
 9. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákon č. 102/2014 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa a súvisiacimi predpismi, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 10. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ a nie sú výslovne upravené zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail ešte nie je uzatvorenie kúpnej zmluvy, ale až odoslanie tovaru.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 6. Miestom doručenia tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávkovom formuláre. V prípade osobného odberu je za miesto doručenia považovaná adresa predajne Horedole.sk
 7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení tovaru.
 8. Vyplnením registračného formulára či objednávky v rámci internetového obchoduwww.horedole.sk kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
 1. Odstúpenie od zmluvy
 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim, alebo v hotovosti.
 2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru) bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (v internetovom obchode) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Toto ustanovenie zákona nie je možné chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenia od zmluvy do 14 dní, musí predávajúcemu vrátiť všetky plnenia, ktoré na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ už toto nie je možné, berie kupujúci na vedomie, že pokiaľ ním vrátený tovar bude napr. poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný alebo nebude vrátený vrátane všetkého príslušenstva (záručný list, manuál, obal apod.), vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu v súlade s ustanovením § 10 ods.4 zákona č. 102/2014 Z.z. nárok na náhradu vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru prípadne s uvedením do pôvodného stavu. Nárok na úhradu týchto nákladov je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Teoreticky môžu tieto náklady dosiahnuť i plnú kúpnu cenu tovaru.
 3. Odstúpenie od zmluvy kupujúci zašle predávajúcemu v 14 dňovej lehote prostredníctvom formulára v prílohe potvrdenia objednávky. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch predajne Horedole.
 4. Do 14 dní od odstúpenia je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 6. Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od chvíle, keď mu bolo doručené odstúpenie od zmluvy a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze kupujúcemu skôr, než mu je vrátený tovar odovzdaný. Ak predajca ponúka v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich.
 7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:
 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, atď.

4. Základné pravidlá nákupu

 1. Ceny tovaru sú vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov okrem nákladov na zabalenie a doručenie tovaru
 2. Každá objednávka dostane registračné číslo, pod ktorým bude vedená až do vybavenia.
 3. Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito dodacími a platobnými podmienkami, reklamačným poriadkom u nakupovaných výrobkov.
 4. Všetky osobné údaje uvedené zákazníkom pri registrácii či v objednávke podliehajú ochrane osobných údajov.
 5. Po prijatí objednávky do systému budete v čo najbližšej dobe kontaktovaný našim pracovníkom predajne Horedole o stave Vašej objednávky.

5. Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.
 3. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

- prevodným príkazom alebo vkladom na účet; predfaktúru uhradí kupujúci na účet predávajúceho vedený v Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK95 0200 0000 0026 0262 0951Ako variabilný symbol kupujúci uvedie číslo objednávky, ktoré mu bude zaslané v maile o potvrdení objednávky.- dobierkou - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra- v hotovosti - cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti, alebo platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru priamo na predajni Horedole- platbou kartou - kupujúci zaplatí za tovar platobnou kartou a to prostredníctvom platobnej brány (v príprave). hneď po uskutočnení objednávky.

 1. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru kupujúcim zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

6. Nákup tovaru

 1. Tovar je prezentovaný v internetovom obchode www.horedole.sk formou náhľadových kariet po jednotlivých kategóriách. Detail každej karty obsahuje názov, krátky popis, obrázok a ďalšie doplňujúce technické informácie o produkte. Odtiene farieb fotografií produktov sa môžu trochu líšiť od farby skutočného produktu vplyvom nastavenie monitorov jednotlivých návštevníkov. Predávajúci za túto skutočnosť nezodpovedá.
 2. Po vybraní požadovanej veľkosti, prípadne farby produktu, tlačidlom VLOŽIŤ DO KOŠÍKA, umiestnite vami vybraný tovar do košíka. Pri každom vložení tovaru do košíka je zobrazený produkt, počet vložených kusov a celková cena tovaru v košíku.

 1. V košíku sa Vám zobrazia jednotlivé produkty s počtom kusov, ktorý možno zmeniť a cenou tovaru. V druhom kroku máte možnosť vyplniť objednávku vrátane dodania tovaru. Po vyplnení údajov v objednávke a zoznámením sa s obchodnými a reklamačnými podmienkami je nutné tlačidlom Potvrdiť objednávku.

7. Odoslanie objednávkyPo kontrole správnosti zadaných údajov je možné v 3 kroku objednávku odoslať na spracovanie.8. Potvrdenie objednávky a expedície tovaruPo odoslaní záväznej objednávky obdržíte automatické potvrdenie o zaradení Vašej objednávky do systému vrátane prideleného čísla k Vašej objednávke. Toto číslo uvádzajte pri prípadnom ďalšom kontakte. O priebehu vybavenia Vašej objednávky budete ďalej informovaní prostredníctvom informačných emailov, prípadne telefonicky pracovníkmi zákazníckeho centra.Za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade, bude vyskladnený do 2 pracovných dní. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, budete o tejto skutočnosti obratom informovaný pracovníkmi predávajúceho a Vaša objednávka bude po dohode stornovaná alebo aktualizovaná o termín dodania..

9. Dodacie podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích osôb, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený v predajni Horedole, kde si ho kupujúci prevezme do 5 pracovných dní po výzve predávajúceho e-mailom, alebo telefonicky.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu.
 3. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim v závislosti od skladových zásob tovaru a spôsoby prepravy.
 4. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. V prípade, že si objedná viac tovarov s rôznou dostupnosťou, tovar bude doručený naraz v jednej zásielke, a podľa termínu najdlhšej dostupnosti. V prípade, že kupujúci požaduje, aby bol tovar doručený postupne, uvedie to do poznámky, alebo napíše mail. V tomto prípade však platí dopravné náklady jednotlivo, pri dodaní každého z tovarov.
 5. Predávajúci stanovuje dopravné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. Tovar je kupujúcemu dodaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GSL. Cena za prepravu tovaru je 5€ v rámci SR do celkovej hodnoty objednávky 100€.
 6. Poštovné je zdarma pri celkovej hodnote objednávky nad 100€ (SR)
 7. V prípade rozporu dodávky tovaru so zmluvou má kupujúci nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:• náhradným dodaním tovaru• primeraným znížením kúpnej ceny• odstúpením od zmluvyNajprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho výmenu tovaru.

10. Ochrana osobných údajov

 1. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne HoreDole.sk, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.
 2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
 3. Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod HoreDole.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté kupujúcim pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 4. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä GLS).Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@horedole.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvaniae) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 5. Kupujúci má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo,c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

V súlade s zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských má kupujúci možnosť riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi kupujúcim a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona je Slovenská obchodná inšpekcia.

Adresa na doručovanie:

Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Prievozská 32827 99 Bratislava 27

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:

ars@soi.skadr@soi.sk

Telefonické číslo:

+421 2 582 72 123+421 2 582 72 141

11. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci nezodpovedá za problémy vzniknuté nesprávnym používaním výrobku a konaním v rozpore dodacími, platobnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy môžete nájsť TU

Naše značky

   

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info